počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK(0,00 €)
měna: CZK | |
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 12
Dnes: 771
Týden: 3594
Celkem: 892268
Počet kliků: 3394063
Kontaktní formulář
Captcha Reload Image

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu www.nano4peace-eshop.cz, které jsou platné od:  1.dubna 2012

 

 

Aktuální kontaktní údaje pro telefonický a elektronický styk jsou uvedeny na www.nano4peace-eshop.cz

 

1. Objednávka produktů-zboží
Seznam produktů uvedený na stránkách www.nano4peace-eshop.cz je zároveň katalogem aktuálně platného zboží a jeho cen. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. V případě nedostupnosti konkrétního zboží, bude vždy zákazník informován o této skutečnosti a jiných možnostech dodání.
K sestavení objednávky je zapotřebí, aby si zákazník vybral zboží z nabídky, řádně vyplnil objednávkový formulář a odeslal objednávku. Platné ceny zboží a přibližné dodací termíny jsou vždy uvedeny u jednotlivých druhů zboží. Aktuální informace o cenách za náklady spojenými s doručením zboží a možné způsoby doručení, jsou uvedeny na stránce doprava zboží. Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude vyzván k jejich odsouhlasení. Všechny ceny a poplatky jsou platné v okamžiku uskutečnění objednávky. Potvrzením souhlasu před odesláním objednávky se všeobecnými obchodními podmínkami internetového obchodu www.nano4peace.cz  zákazník zároveň souhlasí se zpracováním a uchováním osobních údajů pro účely komunikace, obchodu a marketingu v rámci e-shopu www.nano4peace-eshop.cz a vyjadřuje souhlas, aby mu mohly v budoucnu být zasílány obchodní informace z e-shopu www.nano4peace-eshop.cz.
Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy.

 

2.Zrušení objednávky
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka.
Lhůta pro zrušení ze strany zákazníka je 24 hodin od odeslání objednávky. Zrušení musí zákazník provést písemně a to emailem na adresu: info©nano4peace.cz, kdy do předmětu zprávy uvede text: „ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY“ a v těle zprávy uvede obsah potvrzovacího e-mailu, který obdržel při původním objednání. Pokud zruší objednávku dodavatel, uvede důvody, proč není možné objednávku realizovat.
Zrušení objednávky po okamžiku, kdy již došlo k uzavření kupní smlouvy, je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to za podmínek, které si vzájemně sjednají.

 

3. Kupní smlouva, zaslání a doručení zboží
V okamžiku, kdy je dodavatelem vystavena faktura a přepravní list, dochází k uzavření kupní smlouvy. Řádně zabalené zboží je předáno doručovací službě, která zásilku dopraví na požadovanou adresu uvedenou v objednávce. Zboží se považuje za dodané doručením na tuto adresu.

 

4. Dodací lhůta
Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-10 pracovních dnů od doručení objednávky.

 

5. Způsob dopravy
Dopravu zajišťuje dodavatel. Na území celé České republiky je realizována za podmínek a cen uvedených na stránce „doprava zboží“, do zahraničí je doprava sjednána individuálně po dohodě se zákazníkem. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a hmotnosti zboží.

 

6. Způsob uhrazení ceny za zboží
Zákazník má několik možností uhrazení kupní ceny za zboží, které vybere při zadání a odeslání objednávky:
- dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby
 

7. Převzetí zboží
Doporučujeme si prohlédnout zásilku bezprostředně při jejím převzetí. Pokud je zjištěno takové mechanické poškození obalu zásilky z něhož je patrné, že zboží uvnitř je poškozeno, pak doporučujeme tuto zásilku nepřebírat a sepsat za přítomnosti dopravce záznam o poškození zásilky. V tomto případě dopravce vrátí poškozenou zásilku dodavateli a ten odešle nové zboží. Stejné doporučení platí pro případ, je-li zjevné podezření, že bylo během přepravy manipulováno se samotným obsahem zásilky. Pokud z některého popsaného důvodu nedojde převzetí zásilky, prosíme zákazníka, aby nás zároveň o této skutečnosti informoval telefonicky. Usnadní a urychlí to reklamační procedury a dodání náhradního plnění objednávky.
Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené.
Zásilka se zbožím obsahuje vždy: obal, zboží, daňový doklad. Návody k použití výrobku jsou uvedeny vždy na obalech samotných výrobků.

 

8. Záruční podmínky, reklamace, uplatnění práv z odpovědnosti za vady a škody
Data s uvedenou dobou upotřebitelnosti (tzv.exspirace produktů) jsou vždy uvedena na obalu. Zákazník je povinen při skladování, manipulaci a aplikaci produktů postupovat podle pokynů na etiketě či v návodu. Pokud jsou dodrženy všechny pokyny výrobce a přesto dojde v rámci lhůty upotřebitelnosti bez zásahu z vnějšku ke změně-přeměně produktů (je myšleno např.náplň, příslušenství trvale ponořené do kapalin atp… ), zákazník podá písemnou reklamaci dodavateli. Přepravní náklady v rámci reklamací si hradí samostatně každá ze stran. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. Lze proplatit pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady za poštovné, nikoliv například cestovní náhrady atp).
 

9.Dodavatel neodpovídá za škody způsobené nesprávným použitím produktů, nesprávnou-neodbornou manipulací, nevhodným skladováním, nedodržením aplikačních postupů či použití produktů v době, kdy vypršela jejich exspirace.
Pokud chce zákazník reklamovat zboží je potřeba, aby nejprve vyrozuměl dodavatele, který se s ním domluví na dalším postupu. Pokud obdržíme zásilku k reklamaci bez tzv.avíza, bez průvodních dokumentů, které usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku, tak pak takové zásilky ze kterých není patrné proč k nám byly zaslány, budou vráceny odesilateli.
Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. Reklamované zboží zasílejte v originálním obalu a vhodně zabalené, aby nebylo během přepravy poškozeno.

 

10. Odstoupení od smlouvy
Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.
Právo zákazníka na odstoupení od smlouvy
Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží. Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět dodavateli v neporušeném stavu, nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a originálního obalu). V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je dodavatelem v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena. Dodavatel je povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení. Finanční částka bude vrácena na bankovní účet spotřebitele dle dohody se spotřebitelem. Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
Postup v případě odstoupení od kupní smlouvy:
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, např. elektronicky na emailovou adresu: info©nano4peace.cz nebo poštou na adresu dodavatele.
Při odstoupení doporučujeme uvést číslo objednávky, variabilní symbol a datum nákupu a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky ze kterých není patrné, proč k nám byli zaslány budou vráceny odesilateli.
Rozpor z kupní smlouvy
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 616 Občanského zákoníku.

 

11. Ochrana osobních údajů spotřebitele
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro usnadnění obchodního styku mezi dodavatelem a zákazníkem v budoucnu. Pokud zákazník projeví svůj souhlas, může mu dodavatel sdělovat emailem a telefonicky obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí a nabízet účast v anketách a průzkumech trhu. Získané údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Údaje, které dodavatel o zákazníkovi uchovává a zpracovává může zákazník kdykoliv změnit, a to po přihlášení do zákaznické sekce "Můj účet". Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů nebo se zasíláním obchodních sdělení může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info©nano4peace.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

 

12. Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vždy vhodným způsobem na internetových stránkách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.